Liity jäseneksi

Kumulan säännöt

KUNTIEN ASIANTUNTIJAT – KUMULA RY 

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kuntien asiantuntijat – Kommunala specialister – KUMULA ry ja kotipaikka Helsinki.

Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto.

2§ Tarkoitus ja toiminta

Liiton tarkoituksena on jäsentensä yhteiskunnallisten, ammatillisten ja palkkausta sekä työehtoja koskevien etujen valvominen ja edistäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto
1. seuraa lainsäädäntöä, jäsentensä koulutusta ja palkkausta sekä työmarkkinatilannetta
2. antaa lausuntoja ja tekee esityksiä jäsentensä palkkauksellisten, ammatillisten ja yhteiskunnallisten etujen valvomiseksi ja edistämiseksi
3. edistää jäsentensä yhteenkuuluvuutta ja yhteistyötä
4. järjestää kokouksia, esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksia sekä kursseja
5. harjoittaa tiedotustoimintaa
6. edustaa jäseniään suhteessa muihin järjestöihin.

3§ Jäsenet

Liiton jäseneksi voi liittyä kunnan, kuntayhtymän tai sellaisen yhteisön, jossa kunnalla tai kuntayhtymällä on määräysvalta, palveluksessa oleva johtavassa, itsenäisessä tai asiantuntijatehtävässä oleva henkilö. Hallitus voi lisäksi hyväksyä jäseneksi henkilön, joka koulutuksensa tai työtehtäviensä perusteella on
rinnastettavissa liiton muihin jäseniin. Jäsenkelpoisia ovat myös liiton jäsenhankinta-alan tehtäviin yliopistossa tai korkeakoulussa opiskelevat.

Liiton jäsenet hyväksyy hallitus.
Liiton kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi liittovaltuusto hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut liitossa tai muutoin edistänyt liiton tarkoitusperien toteutumista. Kunniapuheenjohtaja ja -jäsen on vapautettu liiton jäsenmaksusta.

Jäsenellä on oikeus erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta liiton kokouksessa. Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää liittovaltuuston syyskokous.

Jäsen, joka toimii vastoin liiton tarkoitusta tai muutoin rikkoo näitä sääntöjä, voidaan erottaa hallituksen päätöksellä.

Hallituksen päätökseen tyytymätön jäsen voi saattaa erottamisensa valtuuston päätettäväksi, jolloin valtuuston ratkaisee asian 2/3-enemmistöllä.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, mikäli hän on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta kolmen (3) kuukauden ajalta.

4§ Toimielimet

Liittovaltuusto
Liiton ylin päättävä elin on liittovaltuusto. Se valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan jäsenäänestyksellä, joka toimitetaan liittovaltuuston hyväksymän erillisen vaali- ja äänestysjärjestyksen mukaisesti. Liittovaltuustoon kuuluu 17–25 jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet.

Liittovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan koko toimikaudeksi.

Liittovaltuusto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Liittovaltuusto kokoontuu hallituksen kutsusta varsinaisiin kokouksiin (huhti-toukokuussa kevätkokous ja loka-marraskuussa syyskokous) sekä tarpeen mukaan ylimääräisiin kokouksiin. Liittovaltuusto on kutsuttava koolle postitse tai sähköpostilla, jos vähintään 1/10 liiton jäsenistä tai vähintään 1/3 valtuutetuista sitä määrätyn asian käsittelemistä varten hallitukselta pyytää.

Tieto kokouksesta on toimitettava kirjallisesti jäsenille viimeistään 60 päivää ennen kokousta. Tieto kokouksesta on toimitettu kirjallisesti, kun siitä on ilmoitettu yhdistyksen jäsenlehdessä tai muussa jäsenistölle lähetettävässä lehdessä. Kokouskutsu liittovaltuuston jäsenille on lähetettävä kirjeitse tai sähköpostitse vähintään 15 päivää ennen kokousta. Ylimääräiseen kokoukseen kutsu toimitetaan liittovaltuuston jäsenille vähintään kolme (3) päivää ennen kokousta.

Esityksiä liittovaltuustolle voi tehdä hallitus ja aloitteita liiton jäsenet. Aloitteet on toimitettava kirjallisesti liiton hallitukselle viimeistään 40 päivää ennen kokousta. Aloitteista on hallituksen annettava liittovaltuustolle lausuntonsa.

Liiton hallituksella, toimihenkilöillä ja tilintarkastajilla sekä toiminnantarkastajalla on liittovaltuuston kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Liittovaltuuston kevätkokouksen tehtävänä on:
1. käsitellä hallituksen kertomus liiton toiminnasta edelliseltä toimikaudelta, tilinpäätös ja tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien lausunto
2. päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
3. käsitellä liittovaltuustolle tehdyt esitykset ja aloitteet.

Liittovaltuuston syyskokouksen tehtävänä on:
1. päättää liiton toiminnan suuntaviivoista
2. vahvistaa toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaksi toimintakaudeksi
3. päättää liiton jäsenmaksun suuruudesta
4. päättää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkiosta sekä matkakustannusten korvauksista ja muista mahdollisista palkkioista ja niiden korvausperusteista
5. valita joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja
6. valita joka toinen vuosi hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet erovuorossa olevien hallituksen jäsenten tilalle
7. valita seuraavan toimintakauden tilejä tarkastamaan yksi tilintarkastaja sekä toiminnantarkastaja sekä heidän henkilökohtaiset varahenkilöt. Tilintarkastajien tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia.
8. käsitellä muut liittovaltuustolle tehdyt esitykset ja aloitteet.

Hallitus
Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan (8) muuta varsinaista jäsentä. Heille valitaan puheenjohtajaa lukuun ottamatta henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Joka vuosi puolet varsinaisista jäsenistä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä ovat erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa muut tarvittavat toimihenkilöt. Vaalikelpoinen hallitukseen on vain yhdistyksen jäsen.

Jos hallituksen puheenjohtaja on pysyvästi estynyt hoitamasta tehtäväänsä, on hallituksen varapuheenjohtajan tai hänen ollessa pysyvästi estyneenä hallituksen vanhimman jäsenensä johdolla viipymättä kutsuttava koolle ylimääräinen liittovaltuuston kokous valitsemaan puheenjohtajalle seuraaja. Tämä toimikausi kestää kulumassa olevan toimikauden loppuun. Jos hallituksen jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, hänen tilalleen valitaan seuraavassa liittovaltuuston kokouksessa uusi hallituksen jäsen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään neljä hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Hallitus voi kokoontua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Hallitus voi valita keskuudestaan työvaliokunnan, johon kuuluu liiton puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä toiminnanjohtaja, sekä asettaa muita toimikuntia tai työryhmiä, jotka toimivat hallituksen alaisina toimieliminä.

Hallitus vastaa liiton toiminnasta ja taloudesta. Sen lisäksi, mitä laissa ja näissä säännöissä muualla on määrätty, hallituksen tehtävänä on erityisesti

Valtuuston kokous
1. valmistella valtuuston kokouksessa käsiteltävät asiat ja panna valtuuston päätökset täytäntöön
2. esittää kevätvaltuustolle kertomus liiton toiminnasta ja taloudesta edelliseltä toimintakaudelta
3. laatia syysliittokokoukselle esitys liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi seuraavaa toimintakautta varten ja tehdä esitys jäsenmaksusta
4. laatia syysliittokokoukselle esitys liiton toiminnan suuntaviivoista
5. vahvistaa valtuuston vaalin tulos.

Talous ja henkilöstö
6. hoitaa liiton varoja ja seurata talousarvion toteutumista sekä huolehtia kirjanpidon järjestämisestä ja tilinpäätöksen valmistumisesta,
7. päättää liiton omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta tai kiinnittämisestä,
8. ottaa ja vapauttaa liiton toiminnanjohtajan ja muut liiton toimihenkilöt ja päättää työsuhteen ehdoista.
9. Hallitus voi halutessaan delegoida työvaliokunnalle päätösvaltaa talous- ja henkilöstöasioissa päättämässään laajuudessa.

Edunvalvonta
10. Hallitus päättää työtaistelutoimenpiteeseen ryhtymisestä.

5§ Liiton nimen kirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen siihen valtuuttama henkilö, aina kaksi yhdessä. Toiminnanjohtajalla on nimenkirjoitusoikeus hallituksen erikseen määräämissä asioissa.

6§ Tilit

Liiton tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään 30 päivää ennen valtuuston kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen valtuuston kokousta.

7§ Talous

Toimintansa tukemiseksi liitto voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, panna toimeen keräyksiä sekä hankkia ja omistaa kiinteistöjä ja osakkeita.

8§ Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta ja liiton purkamisesta on tehtävä liittovaltuuston vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkamisesta.

Liiton purkautuessa sen varat käytetään liiton tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Jaa sivu: