Liity jäseneksi

JUKOn 7.3.2018 alkavaa ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa koskeva ohje

Vauhdittaakseen yliopistosektorin sopimusneuvotteluja JUKO aloittaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon.

JUKOn hallitus päätti jo syksyllä 2017 ennen virka- ja työehtosopimusneuvottelujen alkamista, että JUKO vastaa työnantajapuolen vahvaan palkkakoordinaatioon. Eri sopimusalojen välisen yhtenäisyyden takaamiseksi JUKO päätti myös vahvistaa kaikki neuvottelutulokset yhdellä kertaa. Kaikkien JUKOn sopimusalojen samanaikaisesti päättyneet sopimuskaudet antoivat tähän luontevan mahdollisuuden.

Yliopistosektorin sopimusneuvottelut ovat junnanneet paikoillaan. Työnantajaosapuolen esittämät tarjoukset eivät ole olleet hyväksyttäviä. Vauhdittaakseen yliopistosektorin sopimusneuvotteluja, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO aloittaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon keskiviikkona 7.3.2018 kello 7.00. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa toistaiseksi. Sen päättymisestä tiedotetaan erikseen. Kielto ei koske virkasuhteisia.

Ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa ovat velvollisia noudattamaan kaikki JUKOn jäsenliittojen jäsenet, jotka työskentelevät työsopimussuhteessa JUKOn sopimusaloilla:

 • Valtio
 • Kunnat ja kuntayhtymät
 • Yliopisto
 • Kirkko
 • AVAINTES
 • Työterveyslaitos

Mitä ylityökielto tarkoittaa?

 • Työntekijä tekee normaalin säännöllisen työajan, mutta ei suostu tekemään säännöllisen työajan ylittävää työtä työaikamuodosta ja tasoittumisjaksosta riippumatta. Kielto koskee vuorokautista, viikoittaista ja jakson ylityötä. Työnantaja ei voi määrätä tekemään ylityötä. Ylityön tekemiseen ei voi sitoutua työsopimuksessa, vaan siitä on aina sovittava tapauskohtaisesti.
 • Jos ylityöstä on kuitenkin sovittu ennen 2.3. 2018 klo 15.00, voi ylityön tehdä.

Koskeeko kielto paikalliseen sopimukseen perustuvaa nk. jononpurku työtä?

 • Kyllä koskee, koska kyseessä on säännöllisen työajan lisäksi tehtyä ylityötä.

Mitä vuoronvaihtokielto tarkoittaa?

 • Työntekijä tekee vahvistettuun työvuoroluetteloon merkityn työajan.

Voiko työnantaja yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa?

 • Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon viimeistään viikkoa ennen työvuoroluetteloon merkityn ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen sitä saa muuttaa vain sovittaessa tai perustellusta syystä. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon voimassa ollessa työnantajan työvuoroluetteloon esittämiin muutoksiin ei tule suostua.
 • Sen sijaan, jos työnantaja yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa esim. kuntasektorilla KVTES luku III 30 § 2 mom tarkoittamasta perustellusta syystä, tulee työnantajan määräystä noudattaa. Työnantajalta tulee pyytää selvitys perustellusta syystä.
 • Työnantajalla ei ole oikeutta yksipuolisesti pidentää työvuoroa työvuoron jo alettua.

Olen työsopimuksella sopinut varallaolosta. Voinko kieltäytyä?

 • Työntekijä on antanut suostumuksen myös mahdolliseen varallaolon aikana syntyvään lisä- ja ylityöhön sopiessaan varallaolosta työsopimuksessaan. Tästä syystä, varallaolon aikana syntyvästä ylityöstä ei voi kieltäytyä.

Onko mahdollista tehdä lisätöitä ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana?

 • Lisätyö ei ole kiellon piirissä.  Osa-aikaiset voivat tehdä lisätöitä aina täyteen työaikaan saakka. Osa-aikaisten omassa harkinnassa on se, tekevätkö he lisätyötä vai eivät. Ylityökielto koskee myös osa-aikaisten ylitöitä.
 • Jos työsopimuksella on sovittu lisätöiden tekemisestä, ei lisätöiden tekemisestä voi kieltäytyä ylityö- ja vuoronvaihtokiellonkaan aikana.

Koskeeko kielto liukuvaa työaikaa?

 • Liukuvassa työajassa työntekijä itse päättää säännöllisen työajan sijoittamisesta sovittujen liukurajojen sisällä. Työntekijä voi ylityökiellon voimassa ollessakin itse päättää työpäivän pituuden. Työntekijä on velvollinen olemaan työssä vain sovittuna kiinteänä työaikana. Työnantaja ei voi painostaa tekemään pidempää työpäivää liukuvassa työajassa.
 • Kuntasektorilla KVTES:n liitteen 15 2 § 3 mom mukaan työnantajalla on kuitenkin oikeus yksittäistapauksissa päättää, että työntekijän on oltava työssä tiettynä liukuma-aikaan sattuvana aikana. Tätä päätöstä on noudatettava myös ylityö- ja vuoronvaihtokiellon voimassa ollessa.
 • Myös liukuvassa työajassa voi muodostua ylityötä. Ylityökielto koskee myös liukuvaa työaikaa noudattavan ylityötä.

Henkeä ja terveyttä uhkaavat tilanteet?

 • Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon johdosta ei kenenkään henki ja terveys saa vaarantua.
 • Luottamusmiehet voivat neuvotella työnantajan kanssa etukäteen kiellon ulkopuolelle työtehtävät/yksiköt, joissa henki ja terveys on uhattuna. Tällä tarkoitetaan esim. yksiköitä joissa on välitön ja kiireellinen hoidon tarve, eikä hoitoa voida järjestää säännöllisenä työaikana työvuoroluettelojen mukaisesti. Näitä voi olla esim. teho-osaston tehtävät tai kiireellisten leikkausten edellyttämät työtehtävät.

Yleistä turvallisuutta ja omaisuutta uhkaavat tilanteet?

 • Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.

Työaikalain 21 §:n hätätyö?

 • Kielto ei koske työaikalain tarkoittamaa hätätyötä.

Koskeeko ylityö- ja vuoronvaihtokielto pääluottamusmiehiä ja luottamusmiehiä?

 • Kyllä koskee.
Jussi Näri

Jussi Näri

Toiminnanjohtaja

jussi.nari@kumula.fi

0400 816 284

Jaa sivu: